10.31.2018

துளி . 193

அடிமை தேசத்தில் 
உமக்கிருந்த கருத்து 
சுதந்திரம்
இப்போது எமகில்லை 
பிதாவே
உம் பெயர் கொண்ட 
தேசத்தில் கருத்து 
சுதந்திர போராட்டம் 
ஆதிலிருந்து 
தொடங்கியுள்ளது 
மறுபடியும்...

                                                02.10.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...