8.29.2018

வரி . 07

ஒரு போராளியின் பலம், 
அவனது உடல் வலிமை சார்ந்து அல்ல, 
அவனது மனவலிமை சார்ந்தது.

                                                                             21.08.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...