8.31.2019

துளி . 242

கிராமத்தில்                                                                                                     நகரத்தானவனாகவும்
நகரத்தில் 
கிராமத்தானகவும்
உருமாறும் 
பச்சோந்தி அவன்...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              01.08.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...