8.26.2017

துளி.100

விலகி செல்
என்கிறாய்
நாம் 
விலகாமல் விலங்கிடும்
சொல்லல்வோ அது....

                                     18.08.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...