9.04.2017

துளி.103

உயிர்கொலை
செய்யேன் என 
உறுதி பூண்டவர்கள் 
மனித இரத்தம் 
குடிக்கிறார்கள்....

                                      31.08.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...