2.27.2018

துளி . 145

என்னுளிருக்கும்
குழந்தைமையை
வெளிக்கொண்டு
வருகின்றன
சில உறவுகள்...
என்னுளிருக்கும்
குரூரத்தை
வெளிக்கொண்டு
வருகின்றன வேறு
சில உறவுகள்...

                                    25.02.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...