9.27.2018

வரி . 14

அறிவுக்கும் ஆசைக்குமான போராட்டத்தில் 
ஆசையே வென்று கொண்டிருக்கிறது.

                                                                                  17.09.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...