12.28.2020

துளி. 309

கருப்பு

கருப்பு எனக்கு பிடிக்கும்
ஏனென்றால்
அது வெறும் நிறமல்ல
கருப்பு எனக்கு பிடிக்கும்
ஏனென்றால்
அது தேவதையின் நிறம்
கருப்பு எனக்கு பிடிக்கும்
ஏனென்றால்
அது சுயமரியாதையின் நிறம்
கருப்பு எனக்கு பிடிக்கும்
ஏனென்றால்
அது பகுத்தறிவின் நிறம்
கருப்பு எனக்கு பிடிக்கு
ஏனென்றால்
அதுதான் ஆதியின் நிறம்
கருப்பு எனக்கு பிடிக்கும்
ஏனென்றால்
அது காமத்தின் நிறம்
கருப்பு எனக்கு பிடிக்கும்
ஏனென்றால்
அது கருணையின் நிறம்.

08.10.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...