3.30.2020

துளி . 286

இரண்டும்
சமமென
சொல்கிறாய்
சமத்துவமும்
பிரிவினையும்
சமமாவதெப்படி.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       03.03.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...